Wednesday, September 12, 2012

ב"ה

אדם

כבר ראינו את החלופיםהאלה לשם אדם:

אדם = 605 = אגרת עתיקה קדושה = 1604
= 605 = פרוש חוה = פרוש הוגה
= ברא את העתיק הקדוש

נוסיף לאלה את החלופים הבאים:

אדם = אם כל בית ישראל = 1604 = 605
= כל בית ישראל אם
= כל ישראל דוד = כל ישראל אם בתי
= כל ישראל בת תורה
= את הרה כל בת ישראל
= הצודקת = הרת
= תורה כל גלגול של אמך
= תורה כל גלגול של ישראל
= תורה כל חסד של ישראל

ארץ = 1101 = תקן כל כ"ז אותיות
 = 2100 = 102 = בעל = צרור אדם
= מלכות אדם

זכר = 227 = דורות האדם
= 1226 = 227 = האדם התורה
= ברכה = אהיה דבר
= את האדם ההרה
= אתה אדם תרה
= טוב מכל עמי =
= הזה יודע אליהו הנביא
= אור הקדשים = רז הקדשים
= הויה תקן = כל בית ישראל יחד תקן
= 2225 = 227  = שקף הויה

נקבה = 157 = כל הארץ
= 1156 = 157 = ירושלים
= כל בית ישראל רושם תהלים
= 3154 = 157

ר' נא את ספרי נקבה: הכפרות והקרבנות

http://doreenellenbelldotan.info/NekevahHaKorbanotVeHaCapparot.htm

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com