Friday, September 14, 2012

ב"ה

יום דין!

יום = 616 = התורה = את ההרה = בידם = דוד בם

דין = 714 = מבשרה ילדה את בן דוד
= 1713 = 714 = שחרור = עריכת יד
= עריכת דוד = עריכת בת תורה

דוד = 14 = יד = אוהב = אהוב = בת תורה
= 1013 = חסד של תורה = תגים =
תורה של כנסת ישראל = 2012
= תקון כל עולמים = אור כל עולמים

בת שבע = 774 = עדן = עצם דוד = עצרת דוד
= יד ימין = למדן = חי עולמים = הגהה עולמים
= דין הלכה = שערי צדק = פרש צדק
= דוד גלגול של משיח = דוד חסד של המשיח
= דוד חסד של ספר חי
= כל בית ישראל קים עולם שמחה = 2772 = 774

הבית = 417 = זית = תקון עצמי  = קים עולם
= עולם קדום = תקון מכל עמי = תקון מכל מועד
= 1416 = 417 = אור מכל עמי = אור מכל מועד
= הנשמה זהה = זהה כל ספרי
= זה כל ספרי = קים עולם = 1416 = 417 = עולם קדום
= בטאה כל ספרי

הבית של = 747 = זמן = מקראות = להבין

שלמה = 375 =  ערכתי את החסר = 1374 = 375
= הבאור הסופי = אל של דוד = אנשי דוד

הבית של שלמה עומד = 1242 =
מועד הבית של שלמה
= 243 = גמר

גמר חתימה = 706 = עולם

גמר חתימה טובה = 728 = העולם טוב = העולם הזה
= זהה אשתי = יחוד הנולדים = עריכת חיי = ערכתי חיי 

שמים = 950 = נץ = ספרים = מכפרים = האדם מכפר

חסד = 72 = כאליהו = כנסת ישראל = 1071 = 72

ארץ  = 1101 =  ערכתי את = תקן כל כ"ז אותיות
= שקף חסד האותיות = תקן האותיות כנסת ישראל
= 3099 = 102 = תקן חסד יד ורחם = 2100 = 102
= תקן חסד אברהם ודוד 

ישראל = 541 = אמך = המצות = את פני
= עתק משלם = 1540 = 541
= לתקן כל תרגומים = 2539 = 541

ארץ ישראל = 1642 = 643 =
 = ערכתי את עתק משלם = 2641 = 643
= יהיה תקן כל תרגומים שקף חסד האותיות
= 4639 = 643 = גילם
= תקן האותיות תקן כל תרגומים שקף יד ורחם כנסת ישראל
= 7636 = 643