Saturday, September 15, 2012

ב"ה

קול השופר: תקיעה – שברים - תרועה

קול = 136 = א + קהל
= קהל העתיק הקדוש = 1135 = 136

הקול = 141 = אפס
= קהלה + א
= קהלה עתיקה קדושה
= 1140 = 141

שופר = 586 = פרוש = מעל מות
= קהלה האמת

השופר = 591 = הפרוש
= מעל המות = הקהלה האמת

תקיעה = 585
= עתיקה
= ההעתקה
= פרשה
= מעל המת

שברים =1112 = 113
= סוף פסוק
= נחמיה
= מחיה כל
= הנולד חי
= הכל מהדהד
= שם + רבי = שם האור
= והארץ
= התקון חסד האותיות
= תקון כל כ"ז האותיות
= 2111 = 113
= שם שופר מהפך
= חסד האותיות פרוש המפרש
= כנסת ישראל פרוש המפרש האותיות
= 3110 = 113

תרועה = 681
= אתם קבוץ עם
= 2679 = 681
= הסיום
= התורה עולם השמחה
= 1680 = 681
= התורה עולם משיח
= תורה עולם המשיח

המשיח = 363 = 1362
= פרוש נכון
= פרוש בעדן
= מעל מות בעדן
= האמת הקהל בעדן
= הדהד הספר
= משה חי

הקול המהדהד = 204
= צדיק
= צחוק
= קול נביאה
= קול הנביא
= אנו קול העתיקה הקדושה
= 1203 = 204

קול הויה = 162
= קול כל בית ישראל יחד
= 1161 = 162
= הנקבה
= גם את ירושלים
= 2160 = 162
= עצב = צבע
= קהל עתיקה קדושה הויה
= קהל עתיקה קדושה כל בית ישראל יחד

קול השופר הוא ה*קצב* של קול
הקהל הקדוש אשר בעדן, שהוא קול
פרושי התורה של הצדיקים מכל דור.
אבל הוא לא התוכן.
קול הפרושים, המהדהדים
בכל דור ודור, בכל דבור ודבור,
הוא התוכן.

עלינו לשמוע מעל הנשמע

יהיה רצון שהשנה נשמע כלנו את תוכן
הפרושים, ולא רק את הקצב  - כי זאת המצוה

שנה טובה = מחשבה טובה!